TÜV AUSTRIA działa na rynku krajowym i międzynarodowym od roku 1872 i poprzez uzyskanie wielu akredytacji, notyfikacji, uprawnień i innych upoważnień wielokrotnie i skutecznie potwierdził swoje szerokie kompetencje.

Zgromadzone doświadczenie w połączeniu z wiedzą o aktualnym stanie nauki, statusie norm, sytuacji prawnej i zagrożeniach uczyniło z TÜV AUSTRIA kompetentną jednostkę certyfikującą personel.

Stwierdzenie umiejętności kandydata ubiegającego się o certyfikat poprzez zaliczenie egzaminu jest warunkiem dopuszczenia do certyfikacji. Po zaliczeniu wszystkich części egzaminu (egazmin teoretyczny, praktyczny, badania nieniszczące oraz niszczące) wszystkie wyniki sprawdza się pod kątem kompletności i zgodności z normą.

Egzaminy przeprowadzane są przez inspektorów TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH – doświadczonych inżynierów spawalników, posiadających kwalifikacje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika.

Spawanie i lutowanie twarde

Spawanie lub lutowanie wykonuje się w niemal wszystkich zakładach rzemieślniczych i przemysłowych zajmujących się obróbką metali dla uzyskania ekonomicznego i spełniającego wymogi jakościowe efektu produkcji. Dla zapewnienia jakości spawanych, względnie lutowanych produktów zatrudnieni spawacze i lutowacze muszą potwierdzić swoje kwalifikacje podczas egzaminów, spełniając wymogi norm. W Polsce w tym zakresie obowiązują następujące normy: PN-EN ISO 9606-1, -2, -3, -4, -5 a dla lutowania twardego norma PN-EN ISO 13585:2012.

Okres ważności

Wystawiony certyfikat spawacza zachowuje ważność przez okres trzech lat, pod warunkiem, że osoba nadzorująca procesy spajania w danej firmie może potwierdzić, że spawacz lub lutowacz pracował w zakresie obowiązywania certyfikatu. Takie potwierdzenie należy przeprowadzać co sześć miesięcy.

Wartość dodadna dla Klienta

Certyfikowanie oznacza poświadczenie zgodności przez niezależną jednostkę certyfikującą. Certyfikat TÜV AUSTRIA budzi zaufanie i jest obiektywnym potwierdzeniem kompetencji. Dzięki konsekwentnemu przestrzeganiu surowych wytycznych dotyczących certyfikacji osób zawartych w normie ISO/IEC 17024 certyfikaty TÜV AUSTRIA są uznawane na całym świecie.

TÜV AUSTRIA CERT GMBH jest jednostką certyfikującą spawaczy i lutowaczy, akredytowaną przez Ministra ds. Gospodarki, Rodziny i Młodzieży w Austrii.

KONTAKT

Maciej SKRZYPCZAK
Dyrektor Techniczny
tel.: +48 669 988 183
e-mail: maciej.skrzypczak@tuv.at

Połączenia kołnierzowe pozwalają na zapewnienie trwałej i bezwyciekowej eksploatacji rurociągów oraz zbiorników. Jakość wykonanych połączeń, mierzona poprzez ich niezawodność i szczelność, jest bezpośrednio związana z dokładnością prac wykonanych przez instalatora. Zwrócenie szczególnej uwagi na potrzebę właściwej pielęgnacji i konserwacji złączy kołnierzowych pozwala ograniczyć wpływ czynnika ludzkiego na powstawanie nieszczelności oraz zwiększyć bezpieczeństwo eksploatacji systemów pracujących pod ciśnieniem.

Treść szkolenia

  • Wprowadzenie do normy EN 1591-4
  • Typy kołnierzy i uszczelek
  • Bezpieczny montaż i demontaż połączeń kołnierzowych
  • Diagnostyka uszkodzeń
  • Wymagania szczelności
  • BHP podczas wykonywania połączeń kołnierzowych
  • Dokumentacja montażowa
  • Egzamin i wydanie certyfikatu

Szkolenie kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym oraz wydaniem certyfikatu przez akredytowaną jednostkę certyfikującą TÜV AUSTRIA CERT GMBH, którego ważność wynosi 5 lat. Certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej TÜV AUSTRIA stanowi respektowane na całym świecie obiektywne potwierdzenie kompetencji

KONTAKT

Dawid WIESCHALKA
Inspektor TÜV
tel.: +48 604 236 954
e-mail: dawid.wieschalka@tuv.at

Certyfikat personalny SCC to dokument coraz częściej wymagany przez firmy będące podwykonawcami na dużych projektach i inwestycjach w branży rafineryjnej, energetycznej i budowlanej.

Jednym z podstawowych wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i środowiskiem wg normy SCC jest to, aby każdy pracownik posiadał certyfikat SCC, będący potwierdzeniem odbycia kursu SCC i zdania właściwego egzaminu.

Dla personelu przechodzącego proces certyfikacji SCC przewidziane są dwa rodzaje egzaminów: dla pracowników operacyjnych (operational employees) oraz kierowników operacyjnych (operational managers). Podział funkcyjny uzależniony jest od wymagań stawianych przez normę SCC, w zakresie posiadanej wiedzy i uprawnień:

  • SCC dla pracowników operacyjnych – ukończone szkolenie i zdany egzamin zgodnie z wymaganiami dokumentu 016/018 (A16/A18) normy SCC,
  • SCC dla kierowników operacyjnych – ukończone szkolenie i zdany egzamin zgodnie z wymaganiami dokumentu 015/017 (A15/A17) normy SCC.

TÜV AUSTRIA jest jednostką akredytowaną w zakresie certyfikacji personelu zgodnie z wymaganiami normy SCC.

Szkolenia SCC realizujemy średnio 2 razy w tygodniu w naszej siedzibie w Katowicach. Możliwe jest również zrealizowanie szkolenia w każdym miejscu w Polsce, po wcześniejszym ustaleniu.

Certyfikat SCC wydawany jest najczęściej bezpośrednio po egzaminie. Istnieje możliwość uzyskania również indywidualnego Paszportu SCC.

KONTAKT

Andrzej FEDEROWICZ
Kierownik Centrum Szkoleń i Bezpieczeństwa Pracy
tel.: +48 660 443 189
e-mail: scc@tuv-austria.pl